Chính sách Quyền riêng tư này kể tới việc xử lý thông tin mang thể nhận dạng cá nhân của Sodo66 (“Công ty”) mà chúng tôi thu thập từ bạn lúc bạn truy cập trang web này hoặc lúc liên lạc mang chúng tôi để yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc trợ giúp người dùng. lúc kể “thông tin sở hữu thể nhận dạng cá nhân”, chúng tôi muốn nhắc tới tên, shop, (các) số điện thoại, shop email, số nhân dạng, tài liệu và thông tin ngân hàng của bạn. Chính sách này còn vận dụng đối mang việc xử lý nhiều thông tin sở hữu thể nhận dạng cá nhân mà đối tác marketing chia sẻ với siêu thị. Chính sách này không vận dụng đối có các thực tiễn của những thực thể siêu thị khác mà siêu thị không mang hoặc không có quyền kiểm soát hoặc nhiều người mà doanh nghiệp không thuê mướn hay quản lý.

Chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư

Bằng việc truy cập và dùng trang web này, bạn được xem là đã chấp nhận những Điều khoản sử dụng của trang web này cũng như nhiều điều khoản và điều kiện trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

chính sách quyền riêng tư sodo66
chính sách quyền riêng tư sodo66

Thu thập và tiêu dùng Thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin với thể nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn gửi biểu mẫu trên trang web, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi khi bắt buộc thông tin hay dịch vụ hoặc trợ giúp người mua. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin với thể nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ của công ty hoặc của đối tác marketing của công ty theo chính sách Quyền riêng. Chúng tôi không thu thập mọi thông tin mang thể nhận dạng cá nhân khi bạn đang ở trên trang web của chúng tôi trước lúc đăng nhập. Chúng tôi chỉ tiêu dùng thông tin sở hữu thể nhận dạng cá nhân để đáp ứng đề nghị chế tạo thông tin của bạn hoặc để cung ứng sản phẩm hay dịch vụ cho bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Theo chính sách Quyền riêng chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê thông tin mang thể nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ gửi thông tin sở hữu thể nhận dạng cá nhân của bạn cho những doanh nghiệp hay cá nhân khác chỉ khi:

  • Chúng tôi đã có đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin; hoặc;
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để phân phối dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu; hoặc
  • Chúng tôi cần phải gửi thông tin cho nhiều nhà hàng đại diện cho nhà hàng của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ do bạn bắt buộc (trừ lúc chúng tôi mang thông báo khác cho bạn lúc chúng tôi thu thập thông tin đó, những siêu thị này không với quyền để sử dụng thông tin với thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi phân phối cho họ vượt ngoại trừ phạm vi mang tính cần phải có để hỗ trợ chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn); hoặc
  • Chúng tôi thực hiện theo trát đòi hầu tòa, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục tố tụng; hay
  • Chúng tôi phát hiện ra mọi hành động của bạn trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc những chỉ dẫn dùng của chúng tôi đối có nhiều dịch vụ cụ thể theo chính sách Quyền riêng.

Để cung cấp thông tin hay dịch vụ mà bạn đã gởi cho chúng tôi, chúng tôi có thể truyền hoặc lưu trữ thông tin mang thể nhận dạng cá nhân trên vật dụng máy tính hoặc trong văn phòng ở khắp các quốc gia hoặc vùng tài phán và với thể được quản lý và xử lý trong nội bộ siêu thị của chúng tôi khi công ty muốn và bạn được xem là đã đồng ý như vậy theo chính sách Quyền riêng.

Liên hệ Chúng tôi

Ví dụ bạn mang bất kỳ câu hỏi nào về thông tin với thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc bạn muốn cập nhật hay xóa bỏ thông tin ấy, vui lòng gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi theo liên hệ được nêu trong mục shop có Chúng tôi trên trang web này https://sodo66.page.